Vård och omsorg

Här hittar du följande kurser: Vård- och omsorgsarbete 1-2, Hälsopedagogik, Medicin 1-2, Etik- och människans livsvillkor, Psykologi, Psykiatri, Specialpedagogik, Vård och omsorg vid demenssjukdom, Äldres hälsa och livsvillkor, Validering vård och omsorg och Akutsjukvård. Kurser i vård och omsorg passar dig som vill arbeta som undersköterska, vårdbiträde, personlig assistent eller i en liknande roll inom sjukvården.

Nivå A

Vård- och omsorgsarbete 1

Gymnasiepoäng: 200 p
Nationell kurskod: VÅRVÅR01

Detta är den kurs som ger kunskaper om och erfarenheter av grundläggande praktiskt vård- och omsorgsarbete. Detta sker såväl teoretiskt som praktiskt, det senare i form av APL (arbetsplatsförlagt lärande). Andra viktiga områden är kommunikation mellan människor, det normala åldrandet, hygien, grundläggande lagstiftning och teknik inom vård och omsorg. I denna kurs diskuteras även vård och omsorg ur ett historiskt perspektiv.

Kurslitteratur
Titel: Vård och omsorgsarbete 1
Författare: Monica Imborn, Britta Åsbrink
Förlag: Sanoma
ISBN: 52307588

Klicka här för att läsa mer

Hälsopedagogik

Gymnasiepoäng: 100 p
Nationell kurskod: HALHAL0

Kursen skall utveckla de studerandes kunskaper om människors hälsa, insikten om den egna livsstilens betydelse för hälsan och därmed förmågan till handlingar för att öka sitt eget välbefinnande. Viktigt för hälsan är också att få goda kunskaper om arbetsmiljö och hur en ”god arbetsplats” kan utformas. I kursen uppmuntras och tränas problemlösning och handlingsberedskap och att arbeta på ett hälsobefrämjande sätt.

Kurslitteratur
Titel: Hälsopedagogik
Författare: Liselotte Ohlsson
Förlag: Liber
ISBN: 978-91-47-10369-0

Klicka här för att läsa mer

Medicin 1

Gymnasiepoäng: 150 p
Nationell kurskod: MEDMED01

Kursen ger grundläggande kunskaper om hur människokroppen är uppbyggd och hur den fungerar samt människans normala fysiska utveckling genom livet. Kursen omfattar vanligt förekommande sjukdomar likaså läkemedel och läkemedelshantering. Kunskaper om mikroorganismer och deras spridningsvägar samt kroppens försvarssystem är ett annat mål för kursen. Praktiska övningar i hjärt-lungräddning ingår i kursen

Kurslitteratur
Titel: Medicin 1-2
Författare: Elsie Setterber
Förlag: Liber
ISBN: 978-91-47-10354-6

Klicka här för att läsa mer

Nivå B

Etik och människans livsvilkor

Gymnasiepoäng: 100 p
Nationell kurskod: MÄNETI0

Kursen ska utveckla de studerandes kunskaper om människan och hennes livslopp utifrån sociala, kulturella och existentiella aspekter vid hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning. Den ska bidra till att utveckla förmåga att möta, kommunicera och samarbeta med människor i olika situationer. Med etiken som utgångspunkt behandlas frågor om människovärde och människosyn som kan knytas till yrkesområdet. Kursen utvecklar de studerandes kunskaper för att kunna arbeta med patienter och brukare från olika kulturer såväl i Sverige som i andra länder.

Kurslitteratur
Titel: Etik och människans livsvillkor
Författare: Katri Cronlund
Förlag: Sanoma
ISBN: 52307571

Klicka här för att läsa mer

Psykologi 1

Gymnasiepoäng: 50 p
Nationell kurskod: PSKPSY01

Psykologi 1 är en spännande kurs där du bland annat får lära dig om:

  • Hur växte psykologin fram? Vad är psykoanalys och behaviorism?
  • Hur uppfattar och förstår människan sig själv och sin omvärld? Vad är kognitionspsykologi?
  • Biologisk psykologi, hur påverkar biologin våra tankar och beteende?
  • Socialpsykologi; hur påverkas och formas människan tillsammans med andra?
  • Hur påverkar stress och kriser den psykiska hälsan? Hur kan man hantera stress och kriser?
Kurslitteratur
Titel: -
Författare: -
Förlag: -
ISBN: -

Klicka här för att läsa mer

Psykiatri 1

Gymnasiepoäng: 100 p
Nationell kurskod: PSYPSY01

Kurslitteratur
Titel: -
Författare: -
Förlag: -
ISBN: -

Klicka här för att läsa mer

Specialpedagogik 1

Gymnasiepoäng: 100 p
Nationell kurskod: SPCSPE01

Kursen behandlar olika funktionsnedsättningar och hur de kan påverka människors liv, lärande och delaktighet i samhället samt specialpedagogiska insatser, arbetssätt och hjälpmedel i sociala och pedagogiska sammanhang.

Kurslitteratur
Titel: Specialpedagogik 1
Författare: Sonja Svensson Höstfält
Förlag: Sanoma
ISBN: ISBN 978-91-523-3197-2

Klicka här för att läsa mer

Vård och omsorgsarbete 2

Gymnasiepoäng: 150 p
Nationell kurskod: VÅRVÅR02

Kursen ger en fördjupning inom vård och omsorg genom vetenskapliga teorier. Inom vårdområdet är kursen praktiskt mera inriktad på observationer, kontroller, behandlingar och provtagningar. Inom omsorgsområdet handlar det mycket om socialtjänstens insatser för olika grupper i samhället. Fördjupade kunskaper ges om lagstiftning.

Kurslitteratur
Titel: Vård och omsorgsarbete 2
Författare: Monica Imborn, Britta Åsbrink
Förlag: Sanoma
ISBN: 52324479

Klicka här för att läsa mer

Nivå C - sjukvård

Medicin 2

Gymnasiepoäng: 100 p
Nationell kurskod: MEDMED02

Kurslitteratur
Titel: Medicin 1-2
Författare: Elsie Setterber
Förlag: Liber
ISBN: 978-91-47-10354-6

Klicka här för att läsa mer

Vård och omsorg vid demenssjukdom

Gymnasiepoäng: 100 p
Nationell kurskod: GERVÅR0

Kurslitteratur
Titel: Vård och omsorg vid demenssjukdomar 
Författare: Margareta Skog
Förlag: Sanoma
ISBN: 52307571

Klicka här för att läsa mer

Äldres hälsa och livsvillkor 

Gymnasiepoäng: 200 p
Nationell kurskod:

I kursen får du kunskap om normala fysiska, psykiska och sociala åldrandet och den åldrande människans behov, vanliga sjukdomar vid åldrande samt behandlingar och läkemedelsanvändning vid dessa sjukdomar, vård och omsorg i livets slutskede och palliativ vårdfilosofi.

Validering vård och omsorg 

Gymnasiepoäng: 50 p
Nationell kurskod:

Valideringskursen, inriktning Vård och omsorg, är till för dig med erfarenhet eller tidigare kunskaper inom Vård och omsorg, men som eventuellt saknar dokumentation. Under kursen får du möjlighet att validera din samlade kompetens av behöriga lärare.

Akutsjukvård

Gymnasiepoäng: 200 p
Nationell kurskod: SJUAKU0

Kurslitteratur
Titel: Akutsjukvård
Författare: Johan Strömberg
Förlag: Sanoma
ISBN: 52315200

Klicka här för att läsa mer

Dela:
Kategorier: