Svenska som andraspråk 3, 100p

På den här sidan hittar du information om Åsö vuxengymnasiums prövning i kursen Svenska som andraspråk 3.

Kurskod: SVASVA03

Prövningsdelar

Prövningen består av:

 • Det nationella provet: en skriftlig och en muntlig del språklig variation: redovisas i anslutning till den muntliga delen i form av samtalsanalys av två romaner, en dikt och ett drama: redovisas i anslutning till den muntliga delen i form av samtal
 • Den skriftliga delen görs det datum som anges på Åsö:s hemsida, på Åsö.

OBS! Tiden för de muntliga delarna får du när du skriver. Lista på tider kommer att finnas i skrivsalen.

Dina kunskaper och färdigheter prövas mot Skolverkets centrala innehåll och kunskapskrav för Svenska som andraspråk 3, se Skolverkets webbsida www.skolverket.se. Läs centralt innehåll och kunskapskrav noggrant. Där finns också information om det nationella provet.

Nationella provet - Skriftlig del

Det skriftliga provet är knutet till ett texthäfte med ett bestämt tema. Texthäftet får du hemskickat och du ska noga läsa och fundera kring texterna inför provet. På skrivdagen ska du ha med dig texthäftet. Du får stryka under i texterna men inga lösa blad med anteckningar får användas. Med utgångspunkt i detta häfte ska du sedan skriva en utredande text enligt anvisningar som du får vid skrivtillfället.
I samband med det skriftliga provet skall du skriva upp dig för den muntliga delen av provet på den lista som finns tillgänglig vid skrivtillfället samt lämna in information, ”Elevformulär”(som du fått hemskickat tillsammans med texthäftet), om ditt muntliga anförande.

Nationella provet - Muntlig del

Du ska förbereda ett muntlig anförande på ungefär 5 minuter där du ska argumentera för en tes som är kopplad till texthäftets ämne. Med texthäftet får du instruktioner till den muntliga delen av provet. Läs instruktionerna noga!

Romananalys

Du ska läsa två romaner (se nedan) och förbereda dig för en analys där du tolkar romanen och formulerar dina tankar på ett strukturerat sätt utifrån frågor du får vid det muntliga förhöret. Till prövningstillfället får du ta med dina anteckningar och ha som stöd.

 • De ska drunkna i sina mödrars tårar av Johannes Anyuru

 • Kärlekens Antarktis av Sara Stridsberg

Vid förhöret får du berätta hur du läst texten samt försöka övertyga andra om varför den läsning du har gjort kan vara rimlig. Detta gör du genom att först välja en infallsvinkel och sedan hela tiden hålla dig nära texten och plocka ut citat för att stödja dina argument.

Välj tre av följande punkter:

 • Titeln. Hur hänger titel och text ihop?
 • Berättarperspektiv. Från vilket perspektiv är texten berättad? Hur påverkar detta läsarens uppfattning av det som händer? Vilken effekt har valet av berättarperspektiv?
 • Ett tema. Upplever du ett centralt tema i romanen? En roman kan ha flera olika teman men när man skriver om det ska man fokusera på ett tema.
 • Karaktärerna. Hur beter sig karaktärerna i romanen? Går de igenom några förändringar? Hur ser relationen mellan de olika karaktärerna ut? Varför är karaktärerna porträtterade på detta sätt?
 • Genus och klass. Vill denna text säga oss något om strukturer i samhället?
 • Samtiden. Hur såg samhället ut då texten skrevs? Vilka spår av samhället och idéer i samhället ser vi i texten?
 • Vad vet vi om författaren? Kan något i författarens liv ha påverkat texten?

Diktanalys

Du ska läsa två dikter (se nedan)

Analysera dikten, beskriv situation, personer och berättarperspektiv, motiv, eventuell handling och språk/stil (stilfigurer). Se exempelvis ”Språket”. Analysen, eller de delar av den som du får frågor kring, redovisar du vid det muntliga förhöret.

Drama

Läs ett drama (se nedan)

 • Fröken Julie av August Strindberg

Läs dramat. Du ska sedan analysera dramat genom att göra följande: beskriv situation, personer och berättarperspektiv, motiv och eventuell handling. Se exempelvis ”Språket”. Analysen, eller de delar av den som du får frågor kring, redovisar du vid det muntliga förhöret.

Skolverkets kursplan »

Dela: