Samhällsvetenskapliga ämnen

Här hittar du ämnena: Filosofi, Geografi, Historia, Psykologi, Religionskunskap, Samhällskunskap och Sociologi.

Filosofi 1

Gymnasiepoäng: 50 p
Nationell kurskod: 
FIOFIO01

Du hittar aktuella kursstarter på kursens egen sida Filosofi 1. Undervisningen i ämnet filosofi ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att delta i ett ständigt pågående samtal om vad verkligheten är, om vad vi med säkerhet kan veta och om människans existens och handlande.

Kurslitteratur
Titel: Filosofi, 2a: upplagan
Författare: Lars Mouwitz
Förlag: Gleerups
ISBN: 978-91-40-67635-1

Klicka här för att läsa mer

Geografi grundläggande

Gymnasiepoäng: 150 p
Nationell kurskod: 

Du hittar aktuella kursstarter på kursens egen sida Grundläggande Geografi.Grundläggande kurser motsvarar grundskolans nivå. Under kursen Geografi grundläggande utvecklar eleven kunskaper om geografiska för hållanden samt utvecklar du en geografisk referensram och ett rumsligt medvetande.

Geografi 1

Gymnasiepoäng: 100 p
Nationell kurskod: 
GEOGEO01

Du hittar aktuella kursstarter på kursens egen sida Geografi 1. Geografisk kunskap har sitt ursprung i människans behov av att upptäcka och förstå sin omvärld och kunna orientera sig i den. Ämnet geografi är till sin karaktär tvärvetenskapligt och i ämnet integreras naturvetenskap och samhällsvetenskap utifrån en systemsyn. Det behandlar människans livsvillkor, naturmiljö och samhälle samt miljöförändringar i olika delar av världen över tid. I ämnet behandlas också frågor om hållbar utveckling och samhällets sårbarhet.

Kurslitteratur
Titel: Geografi 1
Författare: Peter Östman
Förlag: Liber (Sanoma)
ISBN: 978-91-47-10339-3

Klicka här för att läsa mer

Historia 1b

Gymnasiepoäng: 100 p
Nationell kurskod: 
HISHIS01b

Nationell kurskod: GEOGEO01

Du hittar aktuella kursstarter på kursens egen sida Historia 1b. Historia är ett både humanistiskt och samhällsvetenskapligt ämne som behandlar individens villkor och samhällets förändringar över tid. Människors möjligheter och val inför framtiden är beroende av såväl handlingar och händelser i det förflutna som nutida tolkningar av dessa.

Kurslitteratur
Titel: Perspektiv på historien 1b, andra upplagan
Författare: Hans Nyström, Lars Nyström och Örjan Nyström
Förlag: Gleerups
ISBN: 978-91-40-69111-8

Klicka här för att läsa mer

Historia 2a

Gymnasiepoäng: 100 p
Nationell kurskod: 
HISHIS02a

Du hittar aktuella kursstarter på kursens egen sida Historia 2a.

Kurslitteratur
Titel: Alla tiders historia 2-3
Författare: Olle Larsson, Hans Almgren och Birgitta Almgren
Förlag: Gleerups förlag
ISBN: ISBN 978-91-40-67437-1

Klicka här för att läsa mer

Psykologi 1

Gymnasiepoäng: 50 p
Nationell kurskod: 
PSKPSY01

Du hittar aktuella kursstarter på kursens egen sida Psykologi 1. Ämnet psykologi behandlar olika sätt att förstå och förklara mänskliga beteenden, känslor och tankar utifrån olika psykologiska perspektiv.

Kurslitteratur
Titel: Psykologi 1+2a
Författare: M.Levander & C.Sabelström Levander
Förlag: Natur & Kultur
ISBN: 978-91-27-42716-7

Klicka här för att läsa mer

Psykologi 2a

Gymnasiepoäng: 50 p
Nationell kurskod: 
PSKPSY2a

Kurslitteratur
Titel: Psykologi 1+2a
Författare: M.Levander & C.Sabelström Levander
Förlag: Natur & Kultur
ISBN: 978-91-27-42716-7

Klicka här för att läsa mer

Religionskunskap 1

Gymnasiepoäng: 50 p
Nationell kurskod: 
RELREL01

Ämnet religionskunskap har sin vetenskapliga förankring främst i religionsvetenskapen men är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det behandlar hur religioner och livsåskådningar kommer till uttryck i ord och handling samt hur människor formulerar och förhåller sig till etiska och existentiella frågor.

Kurslitteratur
Titel: Religion och sammanhang 1 och 2
Författare: Börge Ring
Förlag: Liber
ISBN: 978-91-47-10793-3

Klicka här för att läsa mer

Religionskunskap 2

Gymnasiepoäng: 50 p
Nationell kurskod: 
RELREL02

Kurslitteratur
Titel: Under samma himmel
Författare: Ola Björlin och Ulf Jämterud
Förlag: Sanoma utbildning
ISBN: 978-91-523-1234-6

Klicka här för att läsa mer

Samhällskunskap 1b

Gymnasiepoäng: 100 p
Nationell kurskod: 
SAMSAM01b

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna breddar, fördjupar och utvecklar kunskaper om människors livsvillkor med utgångspunkt i olika samhällsfrågor. Politiska, sociala och ekonomiska band sammanlänkar i dag människor i olika samhällen över hela världen. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om frågor som berör makt, demokrati, jämställdhet och de mänskliga rättigheterna inklusive barns och ungdomars rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter.

Kurslitteratur
Titel: Z-konkret 1b
Författare: Bengt-Arne Bengtsson
Förlag: Liber
ISBN: 978-91-47-11742-0

Klicka här för att läsa mer

Samhällskunskap 2

Gymnasiepoäng: 100 p
Nationell kurskod: 
SAMSAM02

Kurslitteratur
Titel: Zigma 1, 2 och 3
Författare: Bengtsson Bengt-Arne
Förlag: Liber AB
ISBN: 47-10382-9

Klicka här för att läsa mer

Sociologi

Gymnasiepoäng: 100 p
Nationell kurskod: 
SOISOO0

Kurslitteratur
Titel: -
Författare: -
Förlag: -
ISBN: -

Klicka här för att läsa mer

Dela: