Åsö vuxengymnasium i Vård- och omsorgscollege

Åsö vuxengymnasium inleder år 2018 med certifiering inom Vård- och omsorgscollege (VOC). Certifieringen omfattar skolans gymnasiala Vård- och omsorgsprogram och yrkeshögskoleutbildning Barnspecialistundersköterska.

Kvalitetsäkrade utbildningar

Mervärden för skolan, lärare och elever i VOC är bland annat samverkan med arbetsgivare och fackliga organisationer kring utbildningarna. Samverkan bidrar till kvalitetssäkrad utbildning med arbetsplatsförlagd lärande och lärande i arbete (APL och LIA). Ytterligare mervärden är att skolans lärare medverkar i VOC insatser för kompetensutveckling och att elever som uppfyller kraven inom VOC tilldelas intyg eller diplom och brosch som är meriter inför en anställning inom vården.

Stort behov av utbildad personal inom vård- och omsorgssektorn

Med VOC stärker Åsö vuxengymnasium förmågan att skapa och erbjuda kvalitativ kommunal vuxenutbildning, yrkeshögskoleutbildning, personalförsörjning och kompetensutveckling av personal inom vård och omsorgsområdet. Det stora behovet av utbildad personal inom vård- och omsorgssektorn framgår tydligt i skolans samarbete med Stockholms läns landsting, Arbetsmarknadsförvaltningen och Äldreförvaltningen kring olika uppdragsutbildningar.

Efter avslutad utbildning arbetar närmare 100 % av eleverna inom vård och omsorg

Arbetsgivare hör ofta av sig till Åsö vuxengymnasium och är intresserade av elevers kompetens och eleverna erbjuds arbete både under studietiden och efter sin utbildning. Skolans uppföljningar och utvärderingar visar att efter avslutad utbildning arbetar närmare 100 % av eleverna inom vård och omsorg, främst inom äldreomsorgen. Undersökningar visar också att eleverna studerar vidare inom området. Det finns också en naturlig koppling till skolans Naturvetenskapliga basår som har ett fördjupat samarbete med Stockholms universitet, där eleverna
från Vård och omsorgsprogrammet inspireras till vidare högre studier.

Utbildningsprojekt i samarbete med Äldreförvaltningen

Åsö vuxengymnasium har också under flera år tillsammans med Äldreförvaltningen drivit många olika utbildningsprojekt med kurser ur Vård- och omsorgsprogrammet, SFI och/eller Svenska som andraspråk i nära samverkan med arbetsplatser. I projekten har personer med kort utbildningsbakgrund, kombinerat arbete och studier i långsammare studietakt och ibland med språkstöd. Åsö vuxengymnasiums erfarenheter mycket värdefulla i en framtid med stor mängd elever som behöver extrastöd för att komma ut på en arbetsmarknad inom vård och omsorg.

Vid frågor kontakta rektor Sirpa Wahlberg Borgström, tel 08-
50849501, sirpa.wahlberg@stockholm.se

Dela: