Svenska 3, 100p

Kurskod: SVESVE03

Prövningsdelar

Prövningen består av:

 1. det nationella provet, en skriftlig och en muntlig del
 2. en skriftlig rapport som skrivs hemma och presenteras i samband med det nationella provets muntliga del
 3. analys av en roman, en dikt och ett drama, redovisas också i anslutning till den muntliga delen

Den skriftliga delen görs det datum som anges på Åsö:s hemsida.

OBS! Tiden för de muntliga delarna får du när du skriver. Lista på tider kommer att finnas i skrivsalen.

Dina kunskaper och färdigheter prövas mot Skolverkets centrala innehåll och kunskapskrav för Svenska 3, se Skolverkets webbsida www.skolverket.se. Läs centralt innehåll och kunskapskrav noggrant. Där finns också information om det nationella provet.

Nationella provet - Skriftlig del

Det skriftliga provet är knutet till ett texthäfte med ett bestämt tema. Texthäftet får du hemskickat och du ska noga läsa och fundera kring texterna inför provet. På skrivdagen ska du ha med dig texthäftet. Du får stryka under i texterna men inga lösa blad med anteckningar får användas. Med utgångspunkt i detta häfte ska du sedan skriva en utredande text enligt anvisningar som du får vid skrivtillfället.

I samband med det skriftliga provet får du ett elevformulär som gäller för det muntliga anförandet. Se utförligare instruktioner för den muntliga delen nedan.

Nationella provet - Muntlig del

Du ska förbereda ett muntlig anförande på ungefär 5 minuter där du ska argumentera för en tes som är kopplad till texthäftets ämne. Du får instruktioner till den muntliga delen av provet när du skriver den skriftliga delen på plats. Läs instruktionerna noga! Tänk på etos, patos och logos, läs om retorik i exempelvis handboken Språket.

Vetenskaplig rapport (mejlas)

Du ska skriva en vetenskaplig rapport om något ämne som har med svenska språkets historiska utveckling och förändring att göra. Redovisning sker i form av ett samtal kring rapporten.

Ditt projektarbete ska ha en omfattning av cirka 1500 ord och du ska utgå från minst två källor. Du kan använda ”Språket” som din ena källa om du vill. Magister- och masteruppsatser (på svenska) är tillåtna att använda som källor, sök exempelvis på uppsatser.se.

Texten ska följa vedertagen disposition för vetenskapliga rapporter, enligt följande:

 1. Inledningsdel
  Inledningen ska innehålla syftet med din undersökning och någon frågeställning, med tydlig avgränsning, som du sökt svar på. Den ska också innehålla en redovisning av din metod och vilket material du har använt.
 2. Avhandlingsdel
  I avhandlingsdelen presenterar du vad du hittat för information i ditt material som kan hjälpa dig att besvara dina frågor.
 3. Avslutning
  I avslutningen återknyter du till ditt syfte och dina frågor och resonerar om vad du har fått för svar på frågorna.
 4. Litteraturförteckning/Källförteckning
  Här listar du de olika källor som du har använt i undersökningen.

Tänk på att du ska använda tydlig referatteknik i ditt arbete och ge källhänvisningar (t.ex. genom fotnoter) till dina källor i texten.

Exempel på rapportämnen

 • Hur har det svenska språket utvecklats och förändrats?
 • Jämför t.ex. de medeltida landskapslagarnas svenska med dagens svenska.
 • Hur såg svenska språket ut på Gustav Vasas tid jämfört med idag?
 • Hur skiljer sig dagens svenska från 1800-talets?
 • Hur ser släktskapet mellan språk ut?
 • Redogör för de nordiska språkens släktskapsförhållanden.
 • Svenska språket förändras, hur tror man att det kommer att se ut i framtiden?
 • Hur påverkar användandet av t.ex. internet svenskan?
 • Dialekternas ställning.
 • Hur kommer relationen mellan tal och skrift att se ut i framtiden?

Romananalys

Du ska läsa en av följande romaner och förbereda dig för en analys där du tolkar romanen och formulerar dina tankar på ett strukturerat sätt utifrån frågor du får vid det muntliga förhöret. Till prövningstillfället ska du ta med dig böcker och dina anteckningar att ha som stöd.

Läs en av följande romaner:

 • Boye, Karin Kallocain
 • Brontë, Charlotte Jane Eyre
 • Camus, Albert Främlingen
 • Conrad, Joseph Mörkrets hjärta
 • Dostojevskij, Fjodor Brott och straff
 • Lagerkvist, Pär Dvärgen
 • Woolf, Virginia Mot fyren

Vid förhöret får du berätta hur du läst texten samt försöka övertyga andra om varför den läsning du har gjort kan vara rimlig. Detta gör du genom att först välja en infallsvinkel och sedan hela tiden hålla dig nära texten och plocka ut citat, eller hänvisa till delar av texten, för att stödja dina argument.

Välj tre av följande punkter:

 • Titeln. Hur hänger titel och text ihop?
 • Berättarperspektiv. Från vilket perspektiv är texten berättad? Hur påverkar detta läsarens uppfattning av det som händer? Vilken effekt har valet av berättarperspektiv?
 • Ett tema. Upplever du ett centralt tema i romanen? En roman kan ha flera olika teman men när man skriver om det ska man fokusera på ett tema.
 • Karaktärerna. Hur beter sig karaktärerna i romanen? Går de igenom några förändringar? Hur ser relationen mellan de olika karaktärerna ut? Varför är karaktärerna porträtterade på detta sätt?
 • Genus och klass. Vill denna text säga oss något om strukturer i samhället?
 • Samtiden. Hur såg samhället ut då texten skrevs? Vilka spår av samhället och idéer i samhället ser vi i texten?
 • Vad vet vi om författaren? Kan något i författarens liv ha påverkat texten?

Diktanalys

Välj en av följande dikter:

 • Ensamhet I (Tomas Tranströmer)
 • Landet som icke är (Edith Södergran)
 • Till de folkhemske (Gunnar Ekelöf)
 • Jag frös (Bruno K Öijer)
 • Bekantskap önskas med äldre bildad herre (Kristina Lugn)
 • Vara vit mans slav (Sonja Åkesson)

Analysera dikten, tänk på både form och innehåll. Ställ dig frågor som dessa:

 • Är det en speciell situation, vad är situationen?
 • Vem är diktjaget, rösten i dikten?
 • Vilka känslor vill dikten väcka till liv hos läsaren?
 • Hur används språket i dikten? Finns det några stilfigurer? Tänk på rytm, rim, alliteration, symbolik, metaforer, liknelser osv.
 • Vill dikten kommunicera med andra texter? Leta efter intertextuella referenser.
 • Försök koppla dikten till den tid den är sprungen ur. Hur såg samhället ut då? Ser man spår av detta i texten?

Se mer i exempelvis Språket. Analysen, eller de delar av den som du får frågor kring, redovisar du vid det muntliga förhöret.

Drama (teaterpjäs)

Se, helst, (t.ex. i Svt-s öppet arkiv) eller läs ett av följande dramer: 

 • Vildanden av Henrik Ibsen, 
 • Fröken Julie av August Strindberg
 • Ett drömspel av August Strindberg
 • I väntan på Godot av Samuel Beckett.

Förbered dig inför det muntliga förhöret genom att

 • presentera/kommentera handlingen
 • presentera/kommentera karaktärer
 • fundera över framförande/språk-stil
 • fundera över eventuellt/-a tema/-n
 • sätta in dramat i ett sammanhang

Skolverkets kursplan »

Dela:
Kategorier: