Till innehåll på sidan

Svenska 3, 100p

På den här sidan hittar du information om Åsö vuxengymnasiums prövning i kursen Svenska 3.

Kurskod: SVESVE03

Prövningsdelar

Prövningen består av:

 1. Nationella provet- skriftlig del
 2. Nationella provet -muntlig del.
 3. En skriftlig vetenskaplig rapport som du skriver hemma och presenterar i samband med den muntliga delen av provet.
 4. Analys av en roman  - redovisas i anslutning till den muntliga delen.
 5. Analys av en dikt - redovisas i anslutning till den muntliga delen.
 6. Analys av ett drama - redovisas i anslutning till den muntliga delen.

Den skriftliga delen gör du det datum som anges på Åsö Vuxengymnasiums hemsida.

Dina kunskaper och färdigheter prövas mot Skolverkets centrala innehåll och kunskapskrav för Svenska 3, se Skolverkets webbsida www.skolverket.se. Läs centralt innehåll och kunskapskrav noggrant. Där finns också information om det nationella provet.

1. Nationella provet - Skriftlig del

Provet består av att du ska skriva en utredande text. Det skriftliga provet baseras på ett texthäfte som du ska utgå ifrån.

Förberedelser: Du får texthäftet hemskickat inför provet. Läs det noga och fundera kring texterna inför provet.

På prövnigsdagen: Ta med dig texthäftet. Du får stryka under i texten men du får inte ha med dig några papper med anteckningar.

Du skriver din utredande text enligt de anvisningar som du får vid skrivtillfället.

I samband med det skriftliga provet får du information om nästa del av provet som är det muntliga anförandet.

2. Nationella provet - Muntlig del

Du ska förbereda ett muntlig anförande på ungefär 5 minuter där du ska argumentera för en tes som är kopplad till texthäftets ämne.

Förberedelser: Du får instruktioner till den muntliga anförandet när du gör den skriftliga delen av prövningen. Läs instruktionerna noga! Tänk på etos, patos och logos, läs om retorik i exempelvis handboken Språket.

När du gör den muntliga delen så kommer du också få 

 • föra ett samtal om din vetenskapliga rapport
 • frågor om din romananlays
 • frågor om din diktanalys
 • frågor om din dramaanalys

3. Vetenskaplig rapport (som du ska skicka in per e-post)

Du ska skriva en vetenskaplig rapport om något ämne som har med svenska språkets historiska utveckling och förändring att göra. Du ska också göra en redovisning i form av ett samtal kring din rapport. Rapporten ska du skicka in senast dagen innan din muntliga prövning.

Din vetenskapliga rapport vara på cirka 1500 ord och du ska utgå från minst två källor.

Exempel på källor:

 • Kurslitteraturen "Språket Människans texter" skriven av Bengt Sjöstedt och Tomas Jeppsson  
 • Magister- och masteruppsatser (på svenska) är tillåtna att använda som källor, sök exempelvis på uppsatser.se.

Texten ska följa vedertagen disposition för vetenskapliga rapporter, enligt följande:

 1. Inledningsdel
  Inledningen ska innehålla syftet med din undersökning och någon frågeställning, med tydlig avgränsning, som du sökt svar på. Den ska också innehålla en redovisning av din metod och vilket material du har använt.
 2. Avhandlingsdel
  I avhandlingsdelen presenterar du vad du hittat för information i ditt material som kan hjälpa dig att besvara dina frågor.
 3. Avslutning
  I avslutningen återknyter du till ditt syfte och dina frågor och resonerar om vad du har fått för svar på frågorna.
 4. Litteraturförteckning/Källförteckning
  Här listar du de olika källor som du har använt i undersökningen.

Tänk på att du ska använda tydlig referatteknik i ditt arbete och ge källhänvisningar (t.ex. genom fotnoter) till dina källor i texten.

Exempel på rapportämnen

 • Hur har det svenska språket utvecklats och förändrats?
 • Jämför t.ex. de medeltida landskapslagarnas svenska med dagens svenska.
 • Hur såg svenska språket ut på Gustav Vasas tid jämfört med idag?
 • Hur skiljer sig dagens svenska från 1800-talets?
 • Hur ser släktskapet mellan språk ut?
 • Redogör för de nordiska språkens släktskapsförhållanden.
 • Svenska språket förändras, hur tror man att det kommer att se ut i framtiden?
 • Hur påverkar användandet av t.ex. internet svenskan?
 • Dialekternas ställning.
 • Hur kommer relationen mellan tal och skrift att se ut i framtiden?

4. Romananalys

Du ska läsa en av följande romaner och förbereda en analys där du tolkar romanen. Du ska formulera dina tankar på ett strukturerat sätt utifrån frågor du får vid det muntliga tillfället samt de punkter som finns listade nedan. Du ska ta med dig böcker och dina anteckningar att ha som stöd till detta tillfälle.

Läs en av följande romaner:

 • Camus, Albert Främlingen
 • Conrad, Joseph Mörkrets hjärta
 • Lagerkvist, Pär Dvärgen
 • Woolf, Virginia Mot fyren

Du ska diskutera texten ur ett litteraturvetenskapligt perspektiv vid det muntliga provtillfället. Detta gör du genom välja en infallsvinkel och hålla dig nära texten och plocka ut citat eller hänvisa till delar av texten. Se till att ha förberett dig väl genom att ha sidhänvisningar och utdrag ur texten som exemplifierar det du säger. 

Välj tre av följande punkter:

 • Titeln. Hur hänger titel och text ihop?
 • Berättarperspektiv. Från vilket perspektiv är texten berättad? Hur påverkar detta läsarens uppfattning av det som händer? Vilken effekt har valet av berättarperspektiv?
 • Ett tema. Upplever du ett centralt tema i romanen? En roman kan ha flera olika teman men när man skriver om det ska man fokusera på ett tema.
 • Karaktärerna. Hur beter sig karaktärerna i romanen? Går de igenom några förändringar? Hur ser relationen mellan de olika karaktärerna ut? Varför är karaktärerna porträtterade på detta sätt?
 • Genus och klass. Vill denna text säga oss något om strukturer i samhället?
 • Samtiden. Hur såg samhället ut då texten skrevs? Vilka spår av samhället och idéer i samhället ser vi i texten?
 • Vad vet vi om författaren? Kan något i författarens liv ha påverkat texten?

5. Diktanalys

Välj en av följande dikter:

 • Ensamhet I (Tomas Tranströmer)
 • Landet som icke är (Edith Södergran)
 • Till de folkhemske (Gunnar Ekelöf)
 • Jag frös (Bruno K Öijer)
 • Bekantskap önskas med äldre bildad herre (Kristina Lugn)
 • Vara vit mans slav (Sonja Åkesson)

Analysera dikten, tänk på både form och innehåll. Ställ dig frågor som dessa:

 • Är det en speciell situation, vad är situationen?
 • Vem är diktjaget, rösten i dikten?
 • Vilka känslor vill dikten väcka till liv hos läsaren?
 • Hur används språket i dikten? Finns det några stilfigurer? Tänk på rytm, rim, alliteration, symbolik, metaforer, liknelser osv.
 • Vill dikten kommunicera med andra texter? Leta efter intertextuella referenser.
 • Försök koppla dikten till den tid den är sprungen ur. Hur såg samhället ut då? Ser man spår av detta i texten?

Se mer i exempelvis Språket. Detta redovisas vid det muntliga provtillfället.

6. Drama (teaterpjäs)

Se, helst, (t.ex. i Svt-s öppet arkiv) eller läs ett av följande dramer: 

 • Vildanden av Henrik Ibsen, 
 • Fröken Julie av August Strindberg
 • I väntan på Godot av Samuel Beckett.

Förbered dig inför det muntliga förhöret genom att

 • presentera/kommentera handlingen
 • presentera/kommentera karaktärer
 • fundera över framförande/språk-stil
 • fundera över eventuellt/-a tema/-n
 • sätta in dramat i ett sammanhang

Skolverkets kursplan »

Dela:
Kategorier: