Svenska 2, 100p

Kurskod: SVESVE02

Prövningsdelar

Prövningen består av:

 • Muntlig framställning/presentation
 • Argumenterande text
 • Litteraturmoment

Den skriftliga delen görs det datum som anges på Åsö:s hemsida. Provet tar ca 4 timmar. Du kommer att få en eller två texter vid provtillfället som du ska läsa igenom noggrant och sedan referera till i din argumenterande text.
OBS! Tiden för de muntliga delarna väljer du när du skriver. Lista på tider kommer att finnas i skrivsalen.
Dina kunskaper och färdigheter prövas mot Skolverkets centrala innehåll och kunskapskrav för Svenska 2, se Skolverkets webbsida www.skolverket.se. Läs centralt innehåll och kunskapskrav noggrant. 

Muntlig framställning

Du ska genomföra en muntlig presentation av utredande karaktär där du diskuterar någon aspekt av språkförhållanden i Sverige och övriga Norden. Du är fri att själv välja fokus men ditt ämne ska knyta an till just språkförhållanden i Sverige och Norden. Exempel på frågor man kan ställa sig är:

 • Vilka dialekter har vi i Sverige? Vad är en dialekt? Varför finns dialekter?
 • Hur ser språklagstiftningen ut i Sverige? Vad säger den? På vilket sätt påverkar det språkanvändningen?
 • Vilka minoritetsspråk har vi i Sverige?
 • Hur ser språksituationen ut i Sverige och övriga Norden?

I din presentation ska du också visa att du kan referera till andra källor vilket innebär att du ska visa att du kanskilja på egna och andras tankar. Som källa ska/kan du använda Språket av Sjöstedt och Jeppsson men du ska även hitta en egen text/källa som tar upp det du vill diskutera.
Din presentation ska vara 5-7 minuter. Ta tid hemma för att vara säker på hur lång tid din presentation tar när du talar högt. För mer info om muntlig framställning se relevanta sidor i Språket.

Argumenterande text

Vid provtillfället kommer du att bli ombedd att skriva en argumenterande text på ca. 600-800 ord. Du ska där bland annat visa att du kan formulera en tes, sammanställa information, föra en argumentation och referera till källor.

Generella skrivråd:

En argumenterande text innehåller tre huvudsakliga byggstenar: en tes (huvudtanke), argument och underbyggnad av argumenten. Här kommer några vanliga råd när det gäller argumentation:

Ha alltid en tydlig tes! Var mycket tydlig med vilken tes du vill övertyga din läsare om, och se till att skriva ut den ordentligt i din text. Förutsätt inte att läsaren fattar i alla fall – det är inte alls säkert.

Se till att argumenten har med tesen att göra! Argumenten måste vara relevanta för den fråga du driver, annars kommer de att försvaga din argumentation. Om det behövs, ta dig tid att förklara för din läsare hur argumenten hänger ihop med tesen.

Underbygg dina argument! Använd fakta och referera vad andra har sagt, men använd också ditt eget förnuft och förklara hur saker och ting hänger ihop.

Använd bara de starkaste argumenten! När du funderar över en fråga kommer du säkert hitta massor av tänkbara argument. Använd inte alla, utan bara de som du uppfattar som starka och övertygande. För många argument gör texten svår att läsa och följa med i, och mindre bra argument blir lätta att slå hål på så att din argumentation försvagas.

Bemöt tänkbara starka motargument! Om det finns några starka invändningar mot din tes, ta dem på allvar och bemöt dem efter bästa förmåga. Om du inte låtsas om motargumenten kommer någon annan garanterat att hitta dem och attackera din text med hjälp av dem.

Litteraturmoment

En del av prövningen består i att du skall kunna redogöra för följande litterära epoker:
Du ska kunna redogöra för vad som är utmärkande för respektive epok. Du ska kunna analysera de verk du läst och kunna sätta in dessa i ett samhälleligt sammanhang.  Du bör också kunna använda litteraturvetenskapliga begrepp såsom: återge händelserna i kronologisk ordning, person- och miljöskildring, motiv, tema, stil och språkbehandling (Se nedanstående förteckning!)

Du ska välja ett verk från 1800-tal (romantiken, realismen, naturalismen och två från någon av de andra epokerna. Du ska läsa tre verk totalt.

Antiken:

Medea av Euripides

Renässansen:

ett drama av William Shakespeare

Upplysningen:

Candide av Voltaire

1800-tal (romantiken, realismen, naturalismen):

En av följande romaner:

Frankensteins monster av Mary Shelley

Thérèse Raquin av Emile Zola

Hemsöborna av August Strindberg

Doktor Glas av Hjalmar Söderberg

Här är några tips vad du kan tänka på inför litteraturdiskussionen

 • Vad handlar texten om? Vilken genre tillhör texten?
 • Placera författaren i ett sammanhang (tid, miljö, påverkan osv.)
 • Vad har texten för tema och motiv?
 • Hur berättas historien?
 1. Berättarperspektiv; finns det en allvetande/närvarande berättare? Första person (=jag) eller tredje person (=han/hon)
 2. Berättarteknik: parallellhandling, ramberättelse, kronologiskt?
 • Inledningen och avslutningen. Vad får läsaren veta/varför?
 • Vilka är personerna? Hurdana är de? Utvecklas de? Vad får läsaren reda på?
 • Hur beskrivs miljön? Är den viktig?
 • Konflikter
 • Kontraster
 • Utveckling/förändring
 • Finns det symboler och/eller metaforer och liknelser i texten?
 • Stilen: allmänt (exempelvis vardaglig), meningsnivå (exempelvis långa invecklade meningar), ordnivå (exempelvis slang, gammaldags)
 • Vad vill författaren? Roa, oroa, protestera? Författarens hållning?

OBS! olika aspekter är förstås mer eller mindre intressanta beroende på vilket verk du har läst. 
När du blir ombedd att redogöra för en text:

Formulera några iakttagelser exempelvis om kontraster, miljöbeskrivning och ordval i en text, utveckla dina iakttagelser med exempel från texten. Exemplen kan vara beskrivningar/sammanfattningar av delar av texten eller citat.

Vad är effekten av de saker du beskrivit? Syftet med en detaljerad miljöbeskrivning till exempel?

Litteratur

Bengt Sjöstedt & Tomas Jeppsson: Människans texter. Språket. Studentlitteratur 2011 (ISBN 978-91-44-05924-2). (Se särskilt s. 74-81, 111-149, 216-259).
Läs mer om vad man ska tänka på när man presenterar i Språket, s. 216 – 259. Du finner även mer information på www.svenska123.se samt www.retorik.se.

Skolverkets kursplan »

Dela:
Kategorier: