Till innehåll på sidan

Svenska 2, 100p

På denna sida hittar du information om Åsö vuxengymnasiums prövning i kursen Svenska 2.

Kurskod: SVESVE02

Prövningsdelar

Prövningen består av:

 1. Muntlig framställning/presentation
 2. Utredande text
 3. Litteraturmoment

Den skriftliga delen görs det datum som anges på Åsö:s hemsida. Provet tar ca 4 timmar. Du kommer att få en eller två texter vid provtillfället som du ska läsa igenom noggrant och sedan referera till i din utredande text.

OBS! Tiden för de muntliga delarna väljer du när du skriver. Lista på tider kommer att finnas i skrivsalen

www.skolverket.se. Läs centralt innehåll och kunskapskrav noggrant. 

Muntlig framställning

Du ska genomföra två muntliga framställningar:

 1. ett argumenterande tal
 2. en informativ presentation i grupp

Argumenterandee tal
Inför det argumenterande talet är du fri att själv välja ämne. Du har 4-6 minuter till ditt förfogande. Ta tid hemma för att vara säker på hur lång tid din presentation tar när du talar högt. För mer info om muntlig framställning se relevanta sidor i Språket.

En informativ presentation i grupp
Inför den informativa presentationen ska du förbereda dig genom att läsa på om våra fem minoritetsspråk, av vilka du sedan får i uppdrag att presentera ett. Observera att du måste komma förberedd för att presentera alla fem.

I talet och i presentationen ska du också visa att du kan referera till andra källor vilket innebär att du ska visa att du kan skilja på egna och andras tankar. Som källa ska/kan du använda Språket av Sjöstedt och Jeppsson men du ska även hitta en egen text som tar upp det du vill diskutera/argumentera för.

Utredande text

Vid provtillfället kommer du att bli ombedd att skriva en utredande text på ca. 600-800 ord. Du ska där bland annat visa att du kan utreda en fråga, objektivt sammanställa information, komma fram till en slutsats och korrekt referera till källor.

Generella skrivråd: 

Syfte och mottagare:

Det huvudsakliga syftet är att beskriva, analysera, värdera eller diskutera ett ämne. Man utreder en frågeställning.

Det är en objektivt hållen text som riktar sig till specifika grupper beroende på innehåll. Personer som är intresserade av eller verksamma inom ett område. Utredande texter kan t.ex. förekomma i facklitteratur, facktidskrifter och i akademiska uppsatser. En utredande text ska ge läsaren nya insikter i ett ämne. Läsaren kan lättare förhålla sig till eller ta ställning till ämnet. Personer som skriver utredande texter är t.ex. vetenskapsjournalister, forskare eller andra ämneskunniga.

Berättarperspektiv:

Objektivt berättarperspektiv.

Röst:

Inget personligt tilltal. Man försöker inte dra in läsaren i texten. Fler en ett perspektiv presenteras.

Disposition:

Inledning
Din inledning skriver du sist. Den ska förbereda läsaren inför läsningen, alltså måste den skrivas sist (då din text är färdig)

Frågeställning
Antingen skriver du den ensam efter inledningen eller ”bakar in” den i inledningsstycket.

Faktatext 1
Här använder den första artikeln du har valt för att besvara din fråga. Du ska referera artikeln (se referatintruktioner i Språket). Det betyder att du ska omformulera innehållet och återge med dina egna ord. Det är viktigt att skriva ut källa inledningsvis och sedan använda dig av referatmarkörer för att hela tiden visa vems åsikter du förmedlar.

Faktatext 2
Här använder du artikel nr två, för att besvara din fråga. Du ska referera artikeln. Det betyder att du ska omformulera innehållet och återge med dina egna ord. Det är viktigt att skriva ut källa inledningsvis och sedan använda dig av referatmarkörer för att hela tiden visa vems åsikter du förmedlar.

Faktatext 3 (Eventuellt)
Här använder du eventuellt en tredje artikel, för att besvara din fråga. Du ska referera artikeln. Det betyder att du ska omformulera innehållet och återge med dina egna ord. Det är viktigt att skriva ut källa inledningsvis och sedan använda dig av referatmarkörer för att hela tiden visa vems åsikter du förmedlar.

Sammanfattning
Här sammanfattar du dina två (tre) faktatexter. Du visar på likheter och skillnader i deras åsikter, eller drar slutsatser. Här får det inte finnas någon information som du inte redan har presenterat men i detta stycke måste du visa vilka slutsatser du har kommit fram till.

 Språk:

 • Skrivs i nutid. Presens
 • Formellt språk. ”Akademiskt”, ”vetenskapligt” språk. Passivformer. Nominaliseringar
 • Vanliga fraser. Referatmarkeringar (”hävdar”, ”menar”, ”påstår”)
 • Ämnesord. Beror på ämnet och syftet. Kan innehålla facktermer.
 • Sammanhangsord: Jämförelse (”å ena sidan, å andra sidan”), exemplifiering (”exempelvis”), orsak/slutsats (”på grund av”, ”följaktligen”), tillägg (”för det första, för det andra”), inledning/avslutning (”inledningsvis”, ”avslutningsvis”).

Litteraturmoment

En del av prövningen består i att du skall kunna redogöra för följande litterära epoker:
Du ska kunna redogöra för vad som är utmärkande för respektive epok. Du ska kunna analysera de verk du läst och kunna sätta in dessa i ett samhälleligt sammanhang.  Du bör också kunna använda litteraturvetenskapliga begrepp såsom: återge händelserna i kronologisk ordning, person- och miljöskildring, motiv, tema, stil och språkbehandling (Se nedanstående förteckning!)

Obligatorisk läsning:

 • Medea av Euripides (antiken),
 • Ett verk av Shakespeare (renässanen) eller Candide av Voltaire (upplysningen)
 • Välj ett av följande verk från 1800-tal (romantiken, realismen, naturalismen): 
  • Frankensteins monster av Mary Shelley
  • Thérèse Raquin av Emile Zola
  • Hemsöborna av August Strindberg
  • Doktor Glas av Hjalmar Söderberg

Här är några tips vad du kan tänka på inför litteraturdiskussionen

 • Vad handlar texten om? Vilken genre tillhör texten?
 • Placera författaren i ett sammanhang (tid, miljö, påverkan osv.)
 • Vad har texten för tema och motiv?
 • Hur berättas historien?
 1. Berättarperspektiv; finns det en allvetande/närvarande berättare? Första person (=jag) eller tredje person (=han/hon)
 2. Berättarteknik: parallellhandling, ramberättelse, kronologiskt?
 • Inledningen och avslutningen. Vad får läsaren veta/varför?
 • Vilka är personerna? Hurdana är de? Utvecklas de? Vad får läsaren reda på?
 • Hur beskrivs miljön? Är den viktig?
 • Finns det symboler och/eller metaforer och liknelser i texten?
 • Stilen: allmänt (exempelvis vardaglig), meningsnivå (exempelvis långa invecklade meningar), ordnivå (exempelvis slang, gammaldags)
 • Vad vill författaren? Roa, oroa, protestera? Författarens hållning?

OBS! olika aspekter är förstås mer eller mindre intressanta beroende på vilket verk du har läst. 

När du blir ombedd att redogöra för en text:

 • Formulera några iakttagelser exempelvis om kontraster, miljöbeskrivning och ordval i en text, utveckla dina iakttagelser med exempel från texten. Exemplen kan vara beskrivningar/sammanfattningar av delar av texten eller citat.
 • Vad är effekten av de saker du beskrivit? Syftet med en detaljerad miljöbeskrivning till exempel?

Litteratur

Bengt Sjöstedt & Tomas Jeppsson: Människans texter. Språket. Studentlitteratur 2011 (ISBN 978-91-44-05924-2). (Se särskilt s. 74-81, 111-149, 216-259).
Läs mer om vad man ska tänka på när man presenterar i Språket, s. 216 – 259. Du finner även mer information på www.svenska123.se samt www.retorik.se.

Skolverkets kursplan »

Dela:
Kategorier: