Svenska som andraspråk 1, 100p

Kurskod: SVASVA 01

Prövningsdelar

Prövningen består av en skriftlig och en muntlig del och innehåller följande:

OBS ! Läs noga igenom följande information om vilka krav prövningen innehåller i god tid innan du kommer till det skriftliga provet. Tänk på att det är mycket att läsa inför den muntliga delen, så börja läs litteraturen i god tid! 

Skriftlig del

 1. NP för svenska som andraspråk 1, läsförståelse, 3 timmar
 2. NP för svenska som andra språk 1, uppsats, 3 timmar
 3. Läsförståelsen består av ett texthäfte med läsförståelsefrågor
 • Uppsatsen ska omfatta  300-600 ord. Uppsatsämnet kan vara av utredande eller argumenterande typ med källhänvisning till texthäftet från läsförståelsen.
 • Uppsatsen skrivs på dator.
 • Tillåtna hjälpmedel på den skriftliga delen: Svensk/svensk ordbok och lexikon.

Du får också ett  datum för den muntliga redovisningen. Den muntliga redovisningen brukar vara ca 5 arbetsdagar efter den skriftliga prövningen. 

Muntlig del

(görs i grupp, 30 min/elev)

 1. Muntligt anförande (du väljer ett ämne utifrån NP-häftet)
 2. Litteraturanalys av en roman
 3. Samtal om språklig variation

Den muntliga prövningen sker normalt i grupp om 2-3 prövande, prövningsförrättare och en medbedömare, och varar 1-2 timmar. Den innehåller vanligtvis följande moment:

Muntligt anförande

 • Du väljer ett ämne utifrån NP-häftet
 • Studera avsnittet om muntlig framställning i Språkporten s 18.
 • Förbered en muntlig presentation på ca 5  minuter (utifrån det nationella provhäftet)
 • Tänk på att du ska kunna innehållet i ditt föredrag så bra att du kan tala fritt utifrån stödord. Läs inte innantill!

Litteraturanalys

Du ska läsa en av dessa romaner:

 • Alkemisten av Paulo Coelho
 • Flyga drake av Khaled Hosseini

Din förmåga att använda språket prövas i samtal kring lästa texter där du redogör för åsikter och tankar som förs fram i texterna. Du ska göra en kort sammanfattning av innehållet i romanerna samt kommentera tema, språk och berättarstil.

Tag med dig romanen till det muntliga förhöret! Välj dessutom ut några citat ur romanerna som belyser respektive boks tema.

Samtal om språklig variation

Du ska visa att du har kunskap om språklig variation. Under samtalet diskuterar vi några av följande frågor: Hur hänger språkvariationen samman med till exempel ursprung, bostadsort, ålder, kön och social bakgrund? Vilka attityder kan man ha till språklig variation? Vilka skillnader finns det mellan formellt och informellt språkbruk? Vilka skillnader finns det mellan talat och skrivet språk? Du får också göra jämförelser mellan svenskan och ditt modersmål.

Rekommenderad litteratur Språkporten, M Åström, kapitel 2 och kapitel 7

Råd och tips

Nedan hittar du några råd för de fem momenten i prövningen.

1. Läsförståelse           ( Medtag ordbok och lexikon )

Du kommer att få svara på frågor kring texter i ett häfte som du får läsa först vid provtillfället. Texterna är varierande, alltså både skönlitterära texter och faktatexter. Vissa frågor är av flervalstyp medan andra kräver att du ska formulera ett eget svar. Vissa frågor kräver ett kort svar medan andra måste  besvaras fylligare. På svarsblanketten kan du läsa hur många poäng du kan få på varje fråga. Det är viktigt att planera hur man ska svara eftersom tiden,
3 timmar, kan vara knapp.

2. Att skriva uppsats    ( Medtag ordbok och lexikon)

Förbered dig genom att arbeta med avsnitten om skriftlig framställning i Språkporten,
M Åström,  s 12 – 17, och  läs om styckeindelning, interpunktion och citatmarkeringar i Svenska skrivregler, Språknämnden.

Viktiga punkter inför uppsatsskrivandet:

 • Kontrollera att du verkligen skriver om det som rubriken anger.
 • Varje punkt på din lista ska ha ett eget stycke. Markera nytt stycke med indrag eller blankrad, men växla inte utan håll dig till ett alternativ. Tänk på att en enda mening inte är ett eget stycke.
 • Kom ihåg att referera till texthäftet.

3.  Att presentera muntligt

Studera avsnittet om muntlig framställning i Språkporten s 18. Förbered en muntlig presentation på ca 5  minuter (utifrån det nationella provhäftet). Tänk på att du ska kunna innehållet i ditt föredrag så bra att du kan tala fritt utifrån stödord. Läs inte innantill!

Tänk på följande:

 • Ange referenser (författare och ange utgivningsår) från artiklarna du använder i det nationella provhäftet
 • Kort referat av innehållet
 • Anpassning till tiden (ca 5 min)
 • Använd gärna stödord och anteckningar, men läs inte innantill!
 • Tänk på att öva uttal av ord och uttryck som är nya för dig.

4. Att analysera litterära texter

Det viktigaste vid all litteraturläsning är givetvis de egna spontana reaktionerna. Men för att kunna få så stor behållning av en text som möjligt bör du arbeta systematiskt med texten. Följande mall ger dig vägledning hur du kan strukturera en egen analys.

Presentera

Du ska kunna presentera romanen  inledningsvis: titel, författare, tillkomsttid, tema - eventuellt flera teman.

Sammanfatta kort

Presentera handlingen kort. Utan att gå in på namn, platser eller andra detaljer bör du i det här skedet bara återge textens fabel i 3-4 meningar. T ex : En ung man ger sig ut på vandring en tidig vårmorgon. I ett möte vid en rosenhäck får han lyssna till en lektion i den höviska kärlekens konst. (Det är fabeln i medeltidsberättelsen Romanen om rosen.)

Presentera

Presentera personerna mångsidigt. Du lär känna dem genom författarens beskrivningar, genom deras egna handlingar, tankar, känslor, relationer och inte minst hur andra i texten uppfattar dem. Personerna kan också belysa varandra på olika sätt, t ex genom att författaren kontrasterar dem mot eller jämställer dem med varandra.

Beskriv miljön

Beskriv miljön. Det gäller inte bara den konkreta geografiska miljön utan också de viktiga psykosociala, historiska, religiösa och ekonomiska aspekterna såsom de speglas i verket.

Tolka stämningen

 • Tolka stämningen med hjälp av belysande exempel ur texten. Försök att hitta orsakerna till att just en sådan stämning härskar.
 • Redogör för tankar, känslor och idéer
 • Redogör för tankar, känslor och idéer som texten förmedlar. Kommentera också syftet med dem. Undersök symboliken, d v s vilken djupare mening du kan finna bakom orden.
 • Studera dispositionen och berättarperspektivet
 • Studera disposition och berättarperspektiv.
 • Undersök hur språket formar innehållet.
 • Undersök hur språket formar innehållet. Karakterisera språk och stil med exempel på stilnivå, ordval, konstruktioner, bilder, rytm, författarens  metod att påverka läsaren o s v.
 • Sammanfatta budskapet
 • Sammanfatta budskapet i verket. Sist men inte minst skall också din egen värdering av läsupplevelsen framgå.

5. Samtal om språklig variation

 • Förbered dig genom att besvara frågorna ovan under samma rubrik.
 • Kursplan med mål och betygskriterier finns att hämta från Skolverkets webbplats. Se länken nedan.
 • Lycka till med förberedelserna och välkommen till prövningen!

Skolverkets kursplan »

Dela: