Svenska som andraspråk 1, 100p

På den här sidan hittar du information om Åsö vuxengymnasiums prövning i kursen Svenska som andraspråk 1.

Kurskod: SVASVA 01

Prövningsdelar

OBS! Läs noga igenom följande information om vilka krav som prövningen innehåller i god tid innan du kommer till det skriftliga provet. Tänk på att det är mycket att läsa inför den muntliga delen, så börja läs litteraturen i god tid!

Prövningen består av en skriftlig och en muntlig del och innehåller följande:

Skriftlig del

  • NP för svenska som andraspråk 1, läsförståelse, 3 timmar
  • NP för svenska som andra språk 1, uppsats, 3 timmar (300–600 ord som skrivs på dator. (Argumenterande eller resonerande text)
  • Läsförståelsen består av ett texthäfte med läsförståelsefrågor

Tillåtna hjälpmedel på läsförståelsen och uppsatsprovet: Svensk/svensk ordbok och lexikon.

Efter att prövningsförrättare bedömt den skriftliga prövningen blir du kallad till den muntliga delen. Den muntliga redovisningen brukar ska ca två veckor efter den skriftliga prövningen. 

Muntlig del

Den muntliga prövningen sker normalt i grupp om 2–3 prövande, prövningsförrättare och en medbedömare, och varar 1–2 timmar (ca 20 minuter per elev). Den innehåller följande moment:

Muntligt anförande (utifrån NP-häftet)

  • Litteraturanalys av en roman
  • Samtal om språklig variation

Muntligt anförande

Du väljer ett ämne utifrån NP-temat

  • Studera avsnittet om muntlig framställning i Språkporten s 18 och tipsen och informationen om hur muntliga NP går till.
  • Förbered en muntlig presentation på 3–6 minuter (utifrån det nationella provhäftet)

 

Litteraturanalys

Du ska läsa en roman:

  • Alkemisten av Paulo Coelho

 

Samtal om språklig variation

Du ska visa att du har kunskap om språklig variation. Under samtalet diskuterar du några av följande frågor: Hur hänger språkvariationen samman med till exempel ursprung, bostadsort, ålder, kön och social bakgrund? Vilka attityder kan man ha till språklig variation? Vilka skillnader finns det mellan formellt och informellt språkbruk? Vilka skillnader finns det mellan talat och skrivet språk? Du ska också göra jämförelser mellan svenskan och ditt modersmål, vad gäller allt detta om språklig variation.

Rekommenderad litteratur: Språkporten (Åström, 2018, kapitel 2 och 7)

 

Råd och tips

Nedan hittar du några råd för de fem momenten i prövningen.

Länk till gamla nationella prov och exempeluppgifter: https://www.natprov.nordiska.uu.se/kurs1/exempel/

1. Läsförståelse (Nationella provet) (Medtag ordbok och lexikon)

Förbered dig genom att läsa de texterna från ett gammalt nationellt prov som du ser i länken ovan, och besvara frågorna till varje text. Använd enbart lexikon som hjälp och ta gärna tiden (på nationella provet kommer det vara ca 35 minuter per text, som ett genomsnitt).

Du kommer att få svara på frågor kring texter i ett texthäfte som du får vid provtillfället. Texterna är både skönlitterära texter och faktatexter. Vissa frågor är av flervalstyp medan andra kräver att du ska formulera ett eget svar. Vissa frågor kräver ett kort svar medan andra måste besvaras fylligare.

På svarsblanketten kan du läsa hur många poäng du kan få på varje fråga. Det är viktigt att planera hur man ska svara eftersom tiden, 3 timmar, kan vara knapp.

2. Skriva uppsats (Nationella provet) (Medtag ordbok och lexikon)

Förbered dig allmänt genom att arbeta med avsnitten om skriftlig framställning i Språkporten 123 (Åström 2018, s 12 – 17).  Läs om styckesindelning, interpunktion och citatmarkeringar exempelvis boken Svenska skrivregler utgiven av Språknämnden.

Förbered dig genom att läsa de elevtexter du ser i länken ovan som är från gamla nationella prov. Se hur uppgiftsbeskrivningen är, vad som är viktigt när du skriver och hur eleverna gjort – med innehåll, struktur, källor och språk. På provet kommer du få använda texthäftet från läsförståelsen. Du kommer få fyra skrivuppgifter och du välja EN av dessa. Texttypen är antingen argumenterande text eller resonerande text. Av uppgiftsbeskrivningen framgår exakt vad du ska skriva och vad du ska tänka på – så läs noga!

Att tänka på när du skriver provet:

Kontrollera att du verkligen skriver om det som rubriken anger.
Varje punkt i din lista ska ha ett eget stycke. Markera nytt stycke med blankrad och ha aldrig ny ad efter bara en mening. Ha sammanhållna lite längre stycken.
Följ instruktionen EXAKT. Läs instruktionen hela tiden när du skriver så du är säker på att du gör precis det som står. Kom ihåg att tydligt referera källan (från texthäftet)

3.  Muntlig presentation (Nationella provet)

Förbered dig genom att studera avsnittet om muntlig framställning i Språkporten s 18 och läs informationen om muntliga du fått hem noga. Förbered en muntlig presentation på 3–6 minuter (utifrån det information muntliga nationella du fått när du skrev). Du ska hålla ett tal inom ett speciellt tema (se nationella provets tema) och du ska använda Powerpoint eller bilder för att stödja det du säger.

Tänk på:

Det ska tydligt framgå att du håller dig inom temat för nationella provet.
Ditt tal ska innehålla både information OCH egna värderingar/åsikter/kommentarer
Då måste hålla dig inom tidsgränsen (ca 3–6 min)
Använd gärna stödord och anteckningar, men läs inte innantill!
Tänk på att öva uttal av ord och uttryck som är nya för dig.

4. Analys av skönlitterär roman

Det viktigaste vid all litteraturläsning är de egna spontana reaktionerna. Men för att kunna få så stor behållning av en text som möjligt bör du också arbeta systematiskt med texten. Följande punkter beskriver hur du kan strukturera en egen analys och hur du kan förbereda dig inför romandiskussionen:

Teman

Vilket eller vilka teman är de viktigaste i boken? Ge exempel på händelser, miljöer eller konflikter som visar på temat genom hela boken.

Karaktärer

Presentera personerna mångsidigt. Du lär känna dem genom författarens beskrivningar, genom deras egna handlingar, tankar, känslor, relationer och inte minst hur andra i texten uppfattar dem. Personerna kan också belysa varandra på olika sätt, till exempel genom att författaren kontrasterar dem mot eller jämställer dem med varandra.

Miljön

Beskriv miljön. Det gäller inte bara den konkreta geografiska miljön utan också de viktiga sociala, historiska, religiösa omständigheterna som du ser i boken.

Konflikter

Vilka är de största konflikterna som du hittar i romanen? Det kan vara inre eller yttre konflikter. Fundera över vad dessa konflikter gör för handlingen och olika karaktärer.

Tankar, känslor och idéer

Redogör för tankar, känslor och idéer som texten förmedlar. Kommentera också syftet med dem, betyder de något? Fundera över vad du ser mellan raderna och vilken djupare mening du kan finna bakom orden.

Språket

Undersök hur språket formar innehållet. Karakterisera språk och stil med exempel på stilnivå, ordval, konstruktioner, bilder, rytm, författarens metod att påverka läsaren o s v.

Budskapet i romanen

Sammanfatta budskapet i verket. Vad ska vi ha med oss från läsningen? Kan vi lära oss något av romanen?

5. Samtal om språklig variation

Du ska visa att du har kunskap om språklig variation. Under samtalet diskuterar du några av följande frågor: Hur hänger språkvariationen samman med till exempel ursprung, bostadsort, ålder, kön och social bakgrund? Vilka attityder kan man ha till språklig variation? Vilka skillnader finns det mellan formellt och informellt språkbruk? Vilka skillnader finns det mellan talat och skrivet språk? Du ska också göra jämförelser mellan svenskan och ditt modersmål, vad gäller allt detta om språklig variation.

Rekommenderad litteratur: Språkporten (Åström, 2018, kapitel 2 och 7)

Kursplan med mål och betygskriterier finns att hämta från Skolverkets webbplats. Se länken nedan.

Lycka till med förberedelserna och välkommen till prövningen!

Skolverkets kursplan »

Dela: