Till innehåll på sidan

Samhällskunskap 1b, 100p

På Åsö vuxengymnasium kan du göra en prövning i kursen Samhällskunskap 1b.

Information om prövningen

Kurskod: SAMSAM01b

Prövning i samhällskunskap 1b är en möjlighet för dig som har kunskaper och erfarenheter av samhällsfrågor att få ett betyg i ämnet utan att gå kursen. Du måste ha goda aktuella kunskaper om exempelvis politik och samhällsekonomi och kan inte bara inhämta kunskaperna från en lärobok.

Prövningsdelar

Prövningen består av ett skriftligt prov. Ingen muntlig uppgift

Centralt innehåll

Kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. Internationella och nordiska samarbeten. Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika nivåerna. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån grundläggande demokratimodeller. Möjligheter och utmaningar med digitaliseringen när de gäller frågor om demokrati och politik. Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.
   
 • De mänskliga rättigheterna; vilka de är, hur de förhåller sig till stat och individ och hur man kan utkräva sina individuella och kollektiva mänskliga rättigheter.
   
 • Folkrätten i väpnade konflikter. Den internationella humanitära rätten och skyddet för civila i väpnade konflikter.
   
 • Arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. Arbetsmarknadens parter, deras olika roller och betydelse för samhällsutvecklingen. Arbetsmarknadens sätt att fungera, anställningsvillkor. Digitaliseringens påverkan på arbetsmarknaden.
   
 • Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap.
   
 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar.
   
 • Privatekonomi. Hushållets inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. Konsumenträtt samt konsumtion i förhållande till behov och resurser. Hur privatekonomin påverkas av samhällsekonomiska förändringar.
   
 • Mediers och informationsteknikens roll i samhället. Deras möjligheter att påverka människor och samhällsutvecklingen samt de möjligheter de ger människor att påverka. Mediers innehåll och nyhetsvärdering.
   
 • Källkritik. Metoder för att söka, kritiskt granska, värdera och bearbeta information från källor i digital och annan form.
   
 • Samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder i samband med undersökningar av samhällsfrågor och samhällsförhållanden. Exempel på metoder för att samla in information är intervju, enkät och observation.
   
 • Exempel på metoder för att bearbeta information är statistiska metoder, samhällsvetenskaplig text- och argumentationsanalys och källkritik
   
 • Presentation i olika former och med olika tekniker med betoning på det skriftliga och muntliga, till exempel debatter, debattartiklar, debattinlägg och rapporter

Skriftligt prov

Här prövas du i frågor med varierande svårighetsgrad.
Det gäller både dina faktakunskaper och din förmåga till reflektion och analys.
Någon vecka efter provet får du ett skriftligt besked om vilket betyg du uppnått.

Rekommenderad litteratur

Titel: Arena 123
Författare: Lars-Olof Karlsson 2:a upplagan
Förlag: Gleerups förlag
ISBN: 9789140678430

Det går naturligtvis bra att använda den digitala upplagan om man önskar: Länk till digital upplaga

 

Skolverkets kursplan »

Dela: