Till innehåll på sidan

Historia 1b, 100p

Kurskod: HISHIS01b

Kunskapskrav

För de olika betygsnivåerna hänvisas till skolverkets ämnesplan för historia 1b.

Prövningsdelar

Skriftlig del.

Muntlig examination kan eventuellt förekomma.

Skriftlig del

Den skriftliga delen omfattar i regel 4 timmar och berör i huvudsak följande områden:

Att kunna redogöra för den europeiska epokindelningen utifrån ett kronologiskt perspektiv, även den förhistoriska tiden, forntiden, antiken, medeltiden, renässansen och upplysningstiden med vissa fördjupningar.
Att kunna redogöra för industrialiseringen och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige, Europa, USA och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvan, resursfördelning och ökat välstånd, mänskliga rättigheter och jämställdhet, inklusive deras orsaker och konsekvenser.
Att kunna redogöra för kolonialism, diktaturer, konflikter och ökat resursutnyttjande, inklusive deras orsaker och konsekvenser.
Att kunna redogöra för olika tolkningar av ovanstående innehåll, jämföra och kritisera tolkningarna samt förorda en av tolkningarna framför de andra.
Att kunna ge exempel på samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden, samt kunna dra slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden.
Att kunna använda begrepp som till exempel kontinuitet-förändring eller struktur-aktör för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågor utifrån olika perspektiv.
Att kunna tolka och använda historiskt källmaterial utifrån källkritiska kriterier och metoder för att formulera och besvara historiska frågor i relation till bland annat politiska konflikter, kulturella förändringar, etnicitet, kön och sexualitet.
Att kunna redogöra för hur individer och grupper använt historia i vardagsliv, samhällsliv och politik för olika syften, exempelvis i relation till gemensamt kulturarv och aktuella konflikter.

Litteratur

Lärobok: ”Perspektiv på historien 1b”, andra upplagan, Hans Nyström, Lars Nyström, Örjan Nyström och Erik Hallberg, förlag Gleerups
En bok som kan rekommenderas om man vill få en ökad förståelse för vad källkritisk analys och diskussion kan innebära är ”Nedslag i historien – att värdera och analysera källor” av Sam Olofsson, förlag Gleerup

Kontaktperson

Joakim Wendell 

joakim.wendell@edu.stockholm.se

Skolverkets kursplan »

Dela: