Historia 1b, 100p

Kurskod: HISHIS01b

Betygskriterier

För de olika betygsnivåerna hänvisas till skolverkets ämnesplan för historia 1b

Prövningsdelar

Skriftlig del.

Muntlig examination kan eventuellt förekomma.

Skriftlig del

Den skriftliga delen omfattar i regel 4 timmar och berör i huvudsak följande områden:

  • Att kunna analysera, diskutera och kritisera den europeiska epokindelningen utifrån ett kronologiskt perspektiv, även den förhistoriska tiden, forntiden, antiken, medeltiden, renässansen och upplysningstiden med vissa fördjupningar
  • Att kunna analysera, diskutera, jämföra och kritisera industrialiseringen och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige, Europa, USA och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvan, resursfördelning och ökat välstånd, mänskliga rättigheter och jämställdhet
  • Att kunna analysera, diskutera, jämföra och kritisera kolonialism, diktaturer, konflikter och ökat resursutnyttjande
  • Att kunna analysera, diskutera, jämföra och kritisera långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dessa
  • Att kunna analysera, diskutera, jämföra och kritisera olika historiska frågeställningar och förklaringar kring långsiktiga historiska förändringsprocesser som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel befolkningsutveckling, statsbildning, jordbrukets utveckling och olika syn på människans värde, på makt och könsmönster
  • Att kunna analysera, diskutera, kritiskt granska och tolka historiskt källmaterial utifrån källkritiska kriterier och metoder i relation till bland annat politiska konflikter, kulturella förändringar, etnicitet, kön och sexualitet
  • Att kunna analysera, diskutera, jämföra och kritisera hur individer och grupper använt historia i vardagsliv, samhällsliv och politik för olika syften, exempelvis i relation  till gemensamt kulturarv och aktuella konflikter

Litteratur

  • Lärobok: ”Perspektiv på historien 1b”, andra upplagan, Hans Nyström, Lars Nyström, Örjan Nyström och Erik Hallberg, förlag Gleerups
  • En bok som kan rekommenderas om man vill få en ökad förståelse för vad källkritisk analys och diskussion kan innebära är ”Nedslag i historien – att värdera och analysera källor” av Sam Olofsson, förlag Gleerup

Kontaktperson

Run Gröndahl 
run.grondahl@stockholm.se

Skolverkets kursplan »

Dela: