Filosofi 1, 50p

Kurskod: FIOFIO01

Betygskriterier

För de olika betygsnivåerna hänvisas till skolverkets ämnesplan för filosofi 1.

Prövningsdelar

Skriftlig del.

Muntlig examination kan eventuellt förekomma.

Skriftlig del

Den skriftliga delen omfattar i regel 4 timmar och berör i huvudsak följande områden:

  • Filosofihistoria och nutida filosofi: att kunna analysera, beskriva, jämföra och kritisera olika filosofer och nutida- och äldre filosofiska riktningar/traditioner.
  • Kunskapsteori: att kunna redogöra för vad som menas med begreppet kunskap; att kunna analysera, beskriva, jämföra och kritisera olika kunskapsteoretiska traditioner inom den västerländska filosofin, empirism och rationalism; att kunna analysera, beskriva, jämföra och kritisera olika sanningsbegrepp.
  • Normativa etiska teorier och värdefilosofi (metaetik): att kunna analysera, beskriva, jämföra och kritisera olika värdeteoretiska uppfattningar; att kunna analysera, beskriva, jämföra och kritisera samt tillämpa olika normativa etiska teorier på samhällsfilosofiska och etiska problemområden. 
  • Språkfilosofi: att kunna analysera, beskriva, jämföra och kritisera olika teorier om språkets funktion och mening; att kunna redogöra för grundläggande begrepp inom språkfilosofi som exempelvis definition, precisering och tolkning; att kunna genomföra en begreppsanalys och argumentationsanalys av en given text.
  • Verklighetsuppfattning (ontologi): att kunna analysera, beskriva, jämföra och kritisera olika filosofiska teorier som berör begreppet ”verklighet” och vad som kan tänkas existera; att kunna redogöra för olika existentiella frågeställningar samt kunna analysera och kritisera dessa.
  • Vetenskapsteori: att kunna redogöra för vad som kan menas med vetenskapsteori och grundläggande begrepp inom olika vetenskaper; att kunna analysera, beskriva, jämföra och kritisera olika forskningsmetoder och traditioner inom humaniora, naturvetenskap och samhällsvetenskap. 

Litteratur

Lärobok: Filosofi, Lars Mouwitz (andra upplagan), Gleerups.

Läsning av filosofiska originaltexter, exempelvis ur Filosofins värld,  Martin Levander och Jan-Erik Westman (andra upplagan), Liber.

Skolverkets kursplan »

Dela: