Till innehåll på sidan

Naturvetenskap

Följande kurser kan du pröva i inom naturvetenskap:

Biologi 1, 100p
Biologi 2, 100p
Fysik 1a, 150p
Fysik 2, 100p
Kemi 1, 100p
Kemi 2, 100p
Naturkunskap 1a1, 50p
Naturkunskap 1a2, 50p
Naturkunskap 1b, 100p
Naturkunskap 2, 100p

Prövningar i naturvetenskapliga ämnen

Samtliga prövningar i de naturvetenskapliga ämnena omfattar både ett skriftligt prov och ett laborativt moment. Först gör du det skriftliga provet och sedan blir du som fått godkänt på din skriftliga del blir kallad till att  göra dina obligatoriska labborationer.I vissa fall ingår även en muntlig del. Ett betyg sätts endast om bägge dessa moment är genomförda.

Laborativt moment

I de riktlinjer som Skolverket ger för genomförandet av naturvetenskapliga kurser finns det en stark betoning på vikten av det experimentella arbetet. Mot denna bakgrund är det naturligt att en prövning skall innehålla ett laborativt moment.

Ett antal laborationer genomförs i respektive ämne vid ett tillfälle. Tidpunkten för vårens laborationer kommer inom kort.

Förberedelser

Inom varje ämne finns det laborationsinstruktioner publicerade på Åsö Vuxengymnasiums hemsida. Undantag är Fysik 1 och Fysik 2 där laborationen är sekretessbelagd. Läs på den teori som är kopplad till laborationerna innan dessa skall genomföras och instruktioner till hur det laborativa arbetet skall dokumenteras.

Länkar till de olika ämnenas laborationer:

Betyg/Godkännande

De betyg som sätts i det laborativa momentet är endast ”Godkänd” eller ”Icke-godkänd”. Ett godkänt betyg kräver i regel att en laborationsrapport eller ett laborationsprotokoll är inlämnat och godkänt av läraren.

Skriftligt prov

Det skriftliga provet får endast genomföras om det laborativa momentet är godkänt.Tiden för det skriftliga provet är angiven på Åsö Vuxengymnasiums hemsida. Medtag identitetshandlingar till provtillfället.

Förberedelser

Den prövande får själv förbereda sig för skrivningen. Inga provskrivningar eller studiesupport ges av skolan. Däremot kan i vissa fall generella rekommendationer ges på Åsö Vuxengymnasiums hemsida (se länk till det specifika ämnet)

Betyg/Godkännande

Provet rättas av den lärare som är huvudansvarig för prövningen. En annan lärare kommer också att bedöma provet. En muntlig komplettering till det skriftliga resultatet kan krävas i vissa fall. Läraren som är huvudansvarig för prövningen tar i så fall kontakt med den prövande. Om den studerande önskar veta resultatet på provet måste den studerande själv kontakta den rättande läraren. För att få se provet måste eleven boka tid med läraren. Kontaktuppgifter fås vid provtillfället. Betyget skickas hem med vanlig post.

Prövningarna bedöms utifrån de av Skolverket uppställda betygskriterierna.

Dela: