Till innehåll på sidan

Likabehandling

På Åsö vuxengymnasium finns en likabehandlingsplan. Här nedan hittar du information om vad en likabehandlingsplan är och vad du som elev har för användning av den.

Vad är en likabehandlingsplan?

Enligt skollagen ska varje skola ha en likabehandlingsplan. Planen ska bland annat innehålla regler för hur vi ska visa respekt för varandra i skolan, hur personalen ska reagera om någon utsätts för en kränkning och hur du som elev kan göra en anmälan om du blir utsatt för diskriminering.

Skolans rektor och personal har till uppgift att utveckla likabehandlingsplanen kontinuerligt, och att arbeta enligt planen. Alla studerande ska informeras om likabehandlingsplanen skriftligt och muntligt.

Vad har likabehandlingsplanen med mig att göra?

Likabehandlingsplanen ska se till att du slipper utsättas för diskriminering och trakasserier i skolan. Skolan har i uppgift att motverka diskriminering och främja människors lika
rättigheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.
Skolan ska också motverka all sorts kränkande behandling, exempelvis nedsättande ryktesspridning, förlöjliganden och utfrysning.

Det här betyder att skolans personal inte får fatta beslut som innebär att du som elev diskrimineras eller trakasseras eller utsätts för någon form av kränkande behandling.Skolan ska också se till att elever inte utsätter varandra för trakasserier eller kränkande behandling.

Vad ska jag göra om jag upplever att jag blivit/blir diskriminerad?

Om du blir utsatt för diskriminering eller annan kränkande behandling i skolan ska du vända dig till en skolledare på Åsö vuxengymnasium. Klicka här för att hitta kontaktinformation till skolledningen på skolan Klagomål och synpunkter

Vid anmälan om kränkning eller diskriminering är det rektors ansvar att utreda, dokumentera och följa upp anmälan.

Om du blir utsatt för diskriminering kan du också vända dig till Diskrimineringsombudsmannen. En del former av kränkande behandling räknas inte i sig som diskriminering. Om du blir utsatt för någon typ av kränkning, till exempel mobbning, kan du anmäla till Barn- och elevombudet på Skolinspektionen.

Var kan jag få reda på mer om likabehandlingsplanen?

Du kan läsa skolans likabehandlingsplan i helhet här: Åsö vuxengymnasiums Likabehandlingsplan 2018. Du kan även läsa mer om likabehandling på skolverket.

Dela: