Naturvetenskapliga ämnen

De naturvetenskapliga ämnena Biologi, Kemi och Fysik har sina ursprung i människans intresse av att förstå och förklara sin omvärld. Naturvetenskap ställer frågor om vår materiella omvärld. Det kan vara frågor om livets villkor, kemiska processer och fysikaliska fenomen. Kännetecknande för naturvetenskap är att omvärlden beskrivs genom modeller som utvecklats i samspel mellan experiment och teori. Praktiska moment ska därför vara centrala delar i utbildningen. Genom utbildningen ska de studerande utveckla ett naturvetenskapligt förhållningssätt. Det innefattar förmåga till kritiskt tänkande, logiska resonemang, problemlösning och systematiska iakttagelser. Kurserna ger bra förutsättningar för att studera vidare på högskola och universitet.

Åsö vuxengymnasium kan du läsa kurserna enskilt eller tillsammans som ett naturvetenskapligt basår.

Naturvetenskapligt basår

Vill du utbilda dig inom naturvetenskap men saknar rätt behörighet från gymnasiet? Är du intresserad av att söka läkarutbildningar men behöver läsa in de naturvetenskapliga ämnena? Under ett års studier på det naturvetenskapliga basåret kan du komplettera din behörighet inom de naturvetenskapliga ämnena. Basåret innehåller matematik, fysik, kemi samt biologi motsvarande gymnasiets naturvetenskapsprogram. Åsö vuxengymnasium samarbetar med Stockholms universitet för att kunna erbjuda en inblick i vilka frågor man arbetar med inom biologi, fysik, kemi och matematik vid Stockholms universitet. För att stärka den högskoleförberedande inriktningen av utbildningen är flera aktiviteter i kurserna förlagda vid universitetet.

Läs mer och se höstens kursstarter i informationsbladet om Naturvetenskapligt basår.

Kurser

Biologi 1

Gymnasiepoäng: 100 p
Nationell kurskod: BIOBIO01

Kursen Biologi 1 behandlar bl.a. ekologi, genetik samt bioteknik med evolutionsteorin som grund. I kursen behandlas även naturvetenskapliga arbetsmetoder. Kursen ger möjlighet att utveckla förståelse av biologins betydelse för individ och samhälle till exempel hur vårt sätt att leva påverkar hållbar utveckling.

Kurslitteratur
Titel: Campus 1, Biologi 1
Författare:

Arvanitis, Hamza, Sundberg

Förlag: Sanoma
ISBN: 52320402 

Klicka här för att läsa mer

Biologi 2

Gymnasiepoäng: 100 p
Nationell kurskod: BIOBIO02

Kursen Biologi 2 behandlar bl.a. cell- och molekylärbiologi, organismens funktion med evolutionsteorin som grund samt naturvetenskapliga arbetsmetoder. Kursen ger möjlighet att utveckla förståelse av biologins betydelse för individ och samhälle till exempel utifrån frågor om hälsa och levnadsförhållanden.

Kurslitteratur
Titel: Biologi 2
Författare:

Björndahl, Castenfors 

Förlag: Spira Liber
ISBN:

978-91-47-08589-7 

Klicka här för att läsa mer

Fysik 1a

Gymnasiepoäng: 150 p
Nationell kurskod: 
FYSFYS01a

Kursen Fysik 1 behandlar bl.a. rörelse och krafter, energi, ellära, relativitetsteori, värmelära och kärnfysik. I kursen behandlas även naturvetenskapliga arbetsmetoder. Kursen ger möjlighet att utveckla förståelse av fysikens betydelse för individ och samhälle till exempel inom teknik, medicin och hållbar utveckling.

Kurslitteratur
Titel: Heureka Fysik 1
Författare: Alphonce, Bergström, Gunnvald m.fl
Förlag: Natur och Kultur
ISBN: 978-91-27-56727-6

Klicka här för att läsa mer

Fysik 2

Gymnasiepoäng: 100 p
Nationell kurskod: 
FYSFYS02

Kursen Fysik 2 behandlar fördjupat innehåll om rörelse och krafter. Kursen behandlar även bl.a. magnetism, induktion, vågor och ljus. I kursen behandlas även naturvetenskapliga arbetsmetoder. Kursen ger möjlighet att utveckla förståelse av fysikens betydelse för individ och samhälle till exempel inom teknik, medicin och hållbar utveckling.

Kurslitteratur
Titel: Heureka Fysik 2
Författare: Alphonce, Bergström, Gunnvald m.fl.
Förlag: Natur och Kultur
ISBN: 978-91-27-567283

Klicka här för att läsa mer

Kemi 1

Gymnasiepoäng: 100 p
Nationell kurskod: 
KEMKEM01

Kursen Kemi 1 behandlar bl. a. materiens uppbyggnad, egenskaper och omvandlingar samt naturvetenskapliga arbetsmetoder. Kursen ger möjlighet att utveckla förståelse av kemins betydelse för individ och samhälle till exempel inom klimat och miljö.

Kurslitteratur
Titel: Gymnasie KEMI  - 1
Författare: Andersson, Sonesson
Förlag: Liber
ISBN: 978-91-47-08557-6

Klicka här för att läsa mer

Kemi 2

Gymnasiepoäng: 100 p
Nationell kurskod: 
KEMKEM02

Kursen Kemi 2 behandlar bl.a. fördjupat innehåll om kemiska reaktioner i vår omvärld och i våra celler samt naturvetenskapliga arbetsmetoder Kursen ger möjlighet att utveckla förståelse av kemins betydelse för individ och samhälle till exempel inom människokroppen och utveckling av nya läkemedel.

Kurslitteratur
Titel: Gymnasie KEMI  - 2
Författare: Andersson, Sonesson
Förlag: Liber
ISBN: 978-91-47-10730-8

Klicka här för att läsa mer

Naturkunskap

Undervisningen i ämnet naturkunskap ska syfta till att de studerande utvecklar kunskaper i naturvetenskap samt förmågor som att kritiskt värdera och ta ställning i frågor som har ett naturvetenskapligt innehåll. Ämnet naturkunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt med en grund i biologi, fysik, geovetenskap och kemi. Genom utbildningen ska eleverna utveckla ett naturvetenskapligt förhållningssätt. Det innefattar förmåga till kritiskt tänkande, logiska resonemang, problemlösning och systematiska iakttagelser. Kurserna ger bra förutsättningar för att studera vidare på högskola och universitet.

Naturkunskap 1a1

Gymnasiepoäng: 50 p
Nationell kurskod: NAKNAK01a1

Kursen berör frågor om hållbar utveckling som energi, materia, klimat och ekosystempåverkan samt frågor som rör normer och hälsa. Kursen behandlar även naturvetenskapliga arbetsmetoder.

Kurslitteratur
Titel:

Synpunkt Naturkunskap 1a1

Författare: Anders Henriksson 
Förlag: Gleerups
ISBN:

97891 4069 2665

Klicka här för att läsa mer

Naturkunskap 1a2

Gymnasiepoäng: 50 p
Nationell kurskod: NAKNAK01a2

I kursen berörs individens hälsa, dagliga vanor och livsstilar samt evolutionära aspekter och etiska perspektiv på bioteknikens möjligheter och konsekvenser. Kursen behandlar även naturvetenskapliga arbetsmetoder.

Kurslitteratur
Titel: enl. ök med läraren
Författare:  
Förlag:  
ISBN:  

Klicka här för att läsa mer

Naturkunskap 1b

Gymnasiepoäng: 100 p
Nationell kurskod: 
NAKNAK01b

Innehållet i Naturkunskap 1b är samma innehåll som kurserna Naturkunskap 1a1 tillsammans med Naturkunskap 1a2.
Kursen berör frågor om hållbar utveckling som energi, materia, klimat och ekosystempåverkan samt frågor som rör normer och hälsa. Kursen behandlar även bl.a. individens hälsa, dagliga vanor och livsstilar samt evolutionära aspekter och etiska perspektiv på bioteknikens möjligheter och konsekvenser. I kursen behandlas även naturvetenskapliga arbetsmetoder.

Kurslitteratur
Titel: Synpunkt 1b
Författare: Anders Henriksson 
Förlag: Gleerups
ISBN: 97891 4069 2603

Klicka här för att läsa mer

Naturkunskap 2

Gymnasiepoäng: 100 p
Nationell kurskod: 
NAKNAK02

Kursen berör universums utveckling samt materians uppbyggnad, egenskaper, oförstörbarhet och samband med energi. I kursen behandlas även evolution och livets villkor samt människokroppens uppbyggnad, funktion och växelverkan med omgivningen. Kursen behandlar även naturvetenskapliga arbetsmetoder.

Kurslitteratur
Titel: Synpunkt Naturkunskap 2
Författare: Anders Henriksson
Förlag: Gleerup
ISBN: 97891 4069 5864

Klicka här för att läsa mer

Dela: